logo
Wersja dla niedowidzących
  Starostwo Powiatowe w Żarach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT
minus Lokalizacja
minus Akt powołania
minus Statut
minus Zadania i kompetencje
minus Akty prawa miejscowego
minus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowe osoby prawne
plus Oświadczenia majątkowe
 FINANSE
minus Budżet powiatu
minus Opinie RIO
plus Mienie powiatu
minus Sprawozdania budżetowe
minus Sprawozdania finansowe spółek
minus Informacje o WPF
minus Sprawozdania kwartalne
 STAROSTWO POWIATOWE
plus Urząd
minus Załatwianie spraw
   minus Komunikacja
   minus Ochrona środowiska
   minus Budownictwo
   minus Geodezja i kataster
   minus Biuro rzeczy znalezionych
   minus Sprawy obywatelskie
   minus Obsługa osób uprawnionych
minus Przetargi
plus Przetargi - rozstrzygnięcia
plus Sprzedaż i wynajem nieruchomości
minus Ogłoszenia
minus Praca
plus Konkursy ofert
plus Konsultacje
minus Oferty na zadania publiczne
plus Zarządzenia
plus Informacje o środowisku
minus Raporty
plus Kontrole wewnętrzne
plus Kontrole zewnętrzne
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Statut
 ORGANY WŁADZY
minus Tryb pracy organów powiatu
plus Rada Powiatu
plus Uchwały Rady Powiatu
plus Protokoły z sesji Rady Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Uchwały Zarządu Powiatu
minus Zamierzenia
 INFORMATOR
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi Biuletynu
minus Informacja publiczna
minus www.powiatzary.pl
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Załatwianie spraw > Komunikacja

 

STATUS SPRAW INTERESANTA

 Istnieje możliwość sprawdzenia, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny
jest gotowy do odbioru:

- Prawo jazdy
- Dowód rejestracyjny

 

INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

System kolejkowy:

- www.rk.powiatzarski.pl

  

KARTY USŁUG:

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

POBIERZ .pdf

 

PRAWO JAZDY

POBIERZ .pdf

  

KARTY PARKINGOWE

• Wydanie karty parkingowej placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. (pobierz...)

• Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. (pobierz...)

  

PRZEWOZY I TRANSPORT

• Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. (pobierz...)

• Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. (pobierz...)

• Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. (pobierz...)

• Wydanie wtórnika licencji (lub wypisu) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. (pobierz...)

• Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (osoby / rzeczy). (pobierz...)

• Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. (pobierz...)

• Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (pobierz...)

• Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. (pobierz...)

• Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (osoby / rzeczy). (pobierz...)

• Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. (pobierz...)

  

SZKOLENIE KIEROWCÓW

• Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia. (pobierz...)

• Wpis do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy. (pobierz...)

• Przedłużenie ważności legitymacji instruktora. (pobierz...)

• Wydanie wtórnika legitymacji instruktora - utrata dokumentu. (pobierz...)

• Wymiana legitymacji instruktora - ze względu na zmianę zakresu dotychczas posiadanych uprawnień. (pobierz...)

  

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

• Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia. (pobierz...)

• Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. (pobierz...)

  

ORGANIZACJA RUCHU

• Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego. (pobierz...)

• Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). (pobierz...)


 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

 

• Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (pobierz...)

• Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu (pobierz...)

• Oświadczenie - zgoda na dopisanie (pobierz...)

• Oświadczenie na szkolenie, egzamin i wydanie prawa jazdy - zgoda rodziców (pobierz...)

• Upoważnienie do złożenia wniosku lub odebrania prawa jazdy /PKK/ zezwolenie na pojazd uprzywilejowany (pobierz...)

Upoważnienie do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem oraz innych spraw związanych z pojazdem i do każdej innej czynności (pobierz...)

• Wniosek o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego (pobierz...)

• Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego (pobierz...)

• Wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych (pobierz...)

• Wniosek o wydanie / wymianę karty parkingowej (pobierz...)

• Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (pobierz...)

• Wniosek o zaświadczenie potwierdzające prowadzenie krajowych przewozów drogowych (pobierz...)

• Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora (pobierz...)

• Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora (pobierz...)

• Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców (pobierz...)

• Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (pobierz...)

• Oświadczenie na szkolenie, egzamin i wydanie prawa jazdy - zgoda rodziców (pobierz...)


  

HOMOLOGACJA POJAZDÓW CZTEROKOŁOWYCH

Informujemy, że pojazdy czterokołowe o mocy do 15 kW homologowane są według wymagań technicznych stosowanych do motorowerów lub motocykli trójkołowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 162, poz. 1360). Pojazdy czterokołowe należą zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczeniu pojazdów, do rodzaju „pojazdy samochodowe inne” (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968) i podlegają rejestracji na podstawie art. 71 ist. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Natomiast pojazdy czterokołowe o mocy powyżej 15 kW nie są homologowane i jednocześnie nie podlegają rejestracji. Tego typu pojazdy są produkowane z przeznaczeniem do poruszania się poza drogami publicznymi, np. tereny górzyste, łąki, pola, zawody sportowe. Parametry takich pojazdów, jak np. ich prędkość maksymalna, powodują, że kierowca pojazdy narażony jest na poważne uszkodzenie ciała w sytuacji wypadku drogowego i jednocześnie stanowią one zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego też pojazdy te są celowo pozbawione możliwości poruszania się po drogach publicznych.

Załączniki do pobrania: 2008-06-25 13:15:45 - Oświadczenie - zgoda na dopisanie (141.00 kB)
2008-06-25 13:18:31 - Upoważnienie do czynności prawnych (170.15 kB)
2008-06-25 13:19:17 - Wniosek - karta parkingowa (199.45 kB)
2008-06-25 13:19:56 - Kserokopia dowodu (61.89 kB)
2008-06-25 13:21:50 - Wniosek - licencja transportowa (505.05 kB)
2008-06-25 13:25:06 - Zaświadczenie - zgłoszenie przewozów drogowych (490.34 kB)
2008-06-25 13:26:16 - Zwrot dowodu (80.86 kB)
2008-06-25 13:26:48 - Zawiadomienie - zbycie pojazdu (119.44 kB)
2011-02-09 08:37:30 - Upoważnienie - prawo jazdy (98.02 kB)
2011-09-12 12:27:22 - Rejestracja pojazdów nowego zakupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (63.12 kB)
2011-09-12 12:27:44 - Rejestracja pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (63.21 kB)
2011-09-12 12:28:30 - Rejestracja pojazdów sprowadzonych zza granicy (66.99 kB)
2011-09-12 12:28:46 - Czasowa rejestracja pojazdów sprowadzonych zza granicy (64.05 kB)
2011-09-12 12:30:07 - Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną podmiotowi polskiemu (64.01 kB)
2011-09-12 12:30:20 - Rejestracja pojazdu zabytkowego (62.64 kB)
2011-09-12 12:30:33 - Rejestracja pojazdu unikatowego (64.70 kB)
2011-09-12 12:30:46 - Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (62.51 kB)
2011-09-12 12:31:05 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (61.74 kB)
2011-09-12 12:31:22 - Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu barku miejsca na badanie techniczne (55.01 kB)
2011-09-12 12:31:33 - Wyrejestrowanie pojazdu (57.98 kB)
2011-09-12 12:31:47 - Wydanie skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej (61.51 kB)
2011-09-12 12:32:01 - Wydanie decyzji na nabicie nr Vin i wykonanie tabliczki znamionowej (61.75 kB)
2011-09-12 12:32:24 - Wymiana prawa jazdy (53.43 kB)
2011-09-12 12:32:36 - Wydanie prawa jazdy po egzaminie – za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (53.92 kB)
2011-09-12 12:32:53 - Wydanie wtórnika prawa jazdy (54.94 kB)
2011-09-12 12:33:05 - Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (53.81 kB)
2011-09-12 12:33:19 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (53.39 kB)
2011-09-12 12:33:33 - Rozszerzenie uprawnień – za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (55.09 kB)
2011-09-12 12:33:45 - Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym - za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (54.08 kB)
2011-09-12 12:34:00 - Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo UE oraz stronę konwencji o ruchu drogowym (53.92 kB)
2011-09-12 12:34:19 - Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji (53.23 kB)
2011-09-12 12:34:35 - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres do 1 roku (52.76 kB)
2011-09-12 12:34:54 - Przywrócenie prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok (53.26 kB)
2011-09-12 12:35:10 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami (42.54 kB)
2011-09-12 12:35:23 - Wydanie zaświadczenia na egzamin kontrolny (42.39 kB)
2011-09-12 12:35:38 - Potwierdzenie świadectwa kwalifikacji zawodowej (56.75 kB)
2011-09-12 12:35:54 - Wydanie karty parkingowej placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (56.94 kB)
2011-09-12 12:36:11 - Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (47.24 kB)
2011-09-12 12:36:27 - Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób (59.71 kB)
2011-09-12 12:36:42 - Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (54.95 kB)
2011-09-12 12:36:56 - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób (50.04 kB)
2011-09-12 12:37:11 - Wydanie wtórnika licencji (lub wypisu) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób (54.53 kB)
2011-09-12 12:37:24 - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (osoby / rzeczy) (66.06 kB)
2011-09-12 12:37:37 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (47.92 kB)
2011-09-12 12:37:51 - Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (68.28 kB)
2011-09-12 12:38:04 - Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (54.60 kB)
2011-09-12 12:38:21 - Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (osoby / rzeczy) (65.16 kB)
2011-09-12 12:38:36 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób (53.63 kB)
2011-09-12 12:38:56 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wy (60.35 kB)
2011-09-12 12:39:17 - Wpis do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy (45.17 kB)
2011-09-12 12:39:34 - Przedłużenie ważności legitymacji instruktora (43.12 kB)
2011-09-12 12:39:54 - Wydanie wtórnika legitymacji instruktora - utrata dokumentu (43.35 kB)
2011-09-12 12:40:12 - Wymiana legitymacji instruktora - ze względu na zmianę zakresu dotychczas posiadanych uprawnień (45.23 kB)
2011-09-12 12:40:30 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydani (54.42 kB)
2011-09-12 12:40:53 - Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów (51.07 kB)
2011-09-12 12:41:12 - Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego (46.47 kB)
2011-09-12 12:41:37 - Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach) (73.25 kB)
2013-07-17 10:17:15 - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (660.57 kB)
2013-07-17 10:22:08 - Oświadczenie na szkolenie, egzamin i wydanie prawa jazdy - zgoda rodziców (328.57 kB)
2013-07-17 10:23:23 - Upoważnienie do złożenia wniosku lub odebrania prawa jazdy /PKK/ zezwolenie na pojazd uprzywilejowany (174.80 kB)
2013-07-17 10:24:28 - Upoważnienie di załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem oraz innych spraw związanych z pojazdem i do każdej innej czynności (195.56 kB)
2013-07-17 10:27:26 - Wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych (219.74 kB)
2013-07-17 10:33:51 - Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora (236.70 kB)
2013-07-17 10:34:37 - Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora (279.11 kB)
2013-07-17 10:35:26 - Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców (264.20 kB)
2013-07-17 10:37:02 - Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (295.79 kB)
2013-07-17 10:37:47 - Oświadczenie na szkolenie, egzamin i wydanie prawa jazdy - zgoda rodziców (328.57 kB)
2013-11-14 09:26:10 - REJESTRACJA POJAZDÓW (129.32 kB)
2013-11-14 09:26:38 - PRAWO JAZDY (138.37 kB)

Ilość odwiedzin: 194092
Nazwa dokumentu: Komunikacja
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Komunikacji
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Komunikacji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Andrzej Buczyński
Data wytworzenia informacji: 2008-06-25 13:15:03
Data udostępnienia informacji: 2008-06-25 13:15:03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 09:28:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner